Cập nhật lúc: 10/04/2023

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thỉ về tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận, một quyền nền tảng và quan trọng để bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của công dân. Đánh giá của Ủy ban nhân tỉnh cho thấy, thời gian qua, việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (goi chung là Luật) được các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin; một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí, xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin; chưa lập Danh mục thông tin phải công khai, thông tin được tiếp cận theo yêu cầu; việc bố trí các điều kiện cần thiết và tổ chức cung cấp thông tin cho công dân theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin còn gặp một số khó khăn...

 Để tiếp tục triển khai nghiêm túc, đầy đủ quy định của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, ngày 31/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký, ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ như: 

  1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Xác định việc cung cấp thông tin cho công dân là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
  2. Tổ chức cung cấp thông tin, thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân và trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo đúng quy định Điều 33, Điều 34 của Luật, tập trung vào các nội dung như:

Việc cung cấp thông tin phải chính xác, đầy đủ; kịp thời, minh bạch và thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục quy định. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định và chỉ được thực hiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Tập trung rà soát, tổ chức triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trọng tâm là hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/4/2023 các nhiệm vụ: xây dựng, rà soát, sửa đổi, ban hành và công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp kiện toàn, bố trí bộ phận hoặc cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm làm đầu mối cung cấp thông tin.

Tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng, duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan mình. 

Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử để truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau; tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử. 

Bảo đảm cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,… thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định.

  1. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11 hằng năm.

Trong quá trình triển khai, chú trọng tăng cường các biện pháp bảo đảm trách nhiệm giải trình, nâng cao tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước như: công khai thông tin theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở…; các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện hiệu quả các quyền và nghĩa vụ như các quy định về công khai, cung cấp thông tin trong pháp luật về đất đai, quy hoạch, môi trường, sức khỏe…

  1. Chỉ thị giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trong việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên. Sở Tư pháp là đơn vị đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai nội dung của Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tiếp tục tăng cường sự tham gia, đóng góp vai trò tích cực để chia sẻ trách nhiệm với các cơ quan nhà nước trong việc tuyên truyền, phổ biến và có các biện pháp vận động Nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật tiếp cận thông tin; đẩy mạnh các hoạt động giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
0262.3952.120

0262.3952.120