Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2023

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ nhất năm 2023

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh năm 2023 (sau đây gọi là Hội đồng), chiều ngày 10/5/2023, Hội đồng đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để đánh giá tình hình hoạt động các tháng đầu năm 2023; trao đổi, thảo luận và thông qua một số nhiệm vụ...
Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình

Quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã quy định về Điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hộ gia đình như sa
0262.3952.120

0262.3952.120