Một số suy nghĩ về công tác đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận 80-KL/TW

Một số suy nghĩ về công tác đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL theo tinh thần Kết luận 80-KL/TW

Ngày 20/6/2020, nhằm tăng cường và bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của ...
Một số kiến nghị về việc thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Một số kiến nghị về việc thực hiện công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) hết hiệu lực được thực hiện trong 03 trường hợp, cụ thể:
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – một góc nhìn từ vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
0262.3952.120

0262.3952.120