Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn liền với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược...
0262.3952.120

0262.3952.120