Cập nhật lúc: 29/06/2022

Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách, gắn liền với quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp các ngành, địa phương nên ngày 06/6/2022, Tỉnh uỷ Đắk Lắk ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, phải hướng đến tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh trong nước, trong tỉnh khi thực hiện các dự án, công trình, tiếp tục ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nước, trong tỉnh đã sản xuất được và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm, hàng hoá của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm đã được bảo hộ, đăng ký thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm đạt chứng nhận OCOP… Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, các nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hoá có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025; đồng thời phát hiện và đề xuất biện pháp giải quyết những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối vủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Song song với việc tuyên truyền, vận động, còn phải chú trọng đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

          Trần Thanh

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120