Cập nhật lúc: 03/02/2021

Thủ tướng chính phủ ban hành chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021  - 2026 đã được Quốc hội quyết nghị tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử lần này được Đảng và Quốc hội và Chính phủ xác định là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ để Nhân dân lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 yêu cầu các Bộ ngành liên quan và UBND các cấp triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì có kế hoạch triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương,… góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

- Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉ đạo Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

- Bộ Giao thông vận, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng đảm bảo an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh,…

- Bộ Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, tiếp kiệm, hiệu quả.

- Bộ Y tế chủ trì, thường xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án để kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra tại một số đơn vị trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

- Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan để theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện cuộc bầu cử theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử Quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh đó, chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong và sau ngày bầu cử; các điều kiện về vật chất, kỹ thuật; ngoài ra, chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử.

Riêng Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về mô hình tổ chức chính quyền đô thị. Trong đó, tại các quận, phường của thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tại các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Diễm Hằng

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120