Cập nhật lúc: 03/02/2021

Thông qua các nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX Kỳ họp thứ Mười một

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ Mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật, cụ thể:

 1. Nghị quyết số09/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 21/12/2020).
 2. Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 3. Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 4. Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nhgiệm tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 5. Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 6. Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND quy định các đối tượng chính sách khác được vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 7. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh  Đắk Lắk về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh  Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 8. Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 9. Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND về phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

10 Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

 1. Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 2. Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 3. Nghị quyết số21/2020/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).
 4. Nghị quyết số22/2020/NQ-HĐND về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021).

Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước./.

Trọng Đức

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120