Cập nhật lúc: 03/02/2021

Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030. Cụ thể:

Mật độ chăn nuôi năm 2020 là 0,7 (ĐVN/ha); mật độ chăn nuôi từ năm 2021 đến năm 2030 là 1,0 (ĐVN/ha).

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi tại địa phương, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường xác định diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xác định mật độ chăn nuôi định kỳ hàng quý và chỉ đạo phát triển chăn nuôi cho phù hợp với mật độ chăn nuôi của tỉnh theo quy định tại Quyết định này.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và có hiệu lực từ ngày 27/12/2020./.

Trọng Đức

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120