Cập nhật lúc: 03/02/2021

Mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/12/2020, tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

- Mức chi công tác phí cho những người thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ chi công tác phí, chế độ chi Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.

- Mức chi tổ chức cuộc thi, hội thi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, thực hiện theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Mức chi mua, thuê trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

- Mức chi công bố kết quả xử lý hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện theo định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự và theo chứng từ chi thực tế, hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

- Mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ chức là 500.000 đồng/hồ sơ đối với cấp tỉnh; 450.000 đồng/hồ sơ đối với huyện, thị xã, thành phố và 400.000 đồng/hồ sơ đối với xã, phường, thị trấn.

- Các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (nếu có) thực hiện theo hóa đơn, chứng từ chi thực tế hợp pháp, hợp lệ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm.

Nghị quyết này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./.

Hồng An

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120