Cập nhật lúc: 03/02/2021

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025

Chiều ngày 12/01/2021, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Hội Công chứng viên tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng các Phòng Tư pháp; đại diện một số tổ chức bổ trợ tư pháp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

news-6-1Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nguyễn Thanh Vũ cho biết, trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành Tư pháp triển khai thực hiện hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, có nhiều nhiệm vụ đột xuất, nổi cộm, phức tạp được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thêm đều được Ngành hoàn thành và được đánh giá có chất lượng cao. Kết quả nổi bật phải kể đến là thể chế các lĩnh vực công tác tư pháp tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để các ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu công tác này. Tổ chức bộ máy của Ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn; lực lượng công chức, viên chức của Ngành ngày càng được chuẩn hóa và nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo đúng quy định. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm thực hiện theo hướng ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp bằng pháp luật, trong đó, đã chú trọng triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật này, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; trong cả nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã ban hành 373 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện bài bản, đã lựa chọn các lĩnh vực còn nhiều vướng mắc và được dư luận xã hội quan tâm để theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện pháp luật và kịp thời tham mưu biện pháp chỉ đạo, xử lý những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật đối với lĩnh vực này. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đã được hướng mạnh về cơ sở, ngày càng được nâng cao hơn về chất lượng, đa dạng và phong phú hơn về hình thức gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực sự trở thành một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được chú trọng về chất lượng, số vụ việc tham gia tố tụng chiếm tỷ lệ lớn (hiện nay là hơn 97%) và có xu hướng tăng dần qua các năm, cơ bản đảm bảo mục tiêu đề ra tại Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý. Công tác hành chính tư pháp, lý lịch tư pháp tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa ở những lĩnh vực công tác liên quan đến công dân và tổ chức như công chứng, hộ tịch, cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo một số quyền nhân thân cơ bản của cá nhân. Hoạt động bổ trợ tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện theo chủ trương xã hội hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực công chứng - sự phát triển nhanh chóng của các văn phòng công chứng và số lượng công chứng viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm tính pháp lý cho các quan hệ dân sự, cũng như góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính ở tỉnh.

news-6-1Các đại biểu về dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tư pháp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nguồn nhân lực của ngành Tư pháp, đặc biệt là ở cấp huyện và cấp xã trình độ chuyên môn còn chưa đồng đều, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở một số địa phương chưa thật sự đi vào nền nếp; công tác theo dõi thi hành pháp luật chưa được triển khai đều ở cấp huyện; hiệu quả của việc phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao...

Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ 2021-2025, ngành Tư pháp sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật ở tỉnh đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, hiện đại, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có hiệu lực, hiệu quả cao, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng cả những chính sách, quy định pháp luật ngay từ khi dự thảo; thực hiện hiệu quả chủ trương Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đi đôi với xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh hiện đại hóa các lĩnh vực công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xử lý vi phạm hành chính với trọng tâm là xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

news-6-1Các cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020.

Để ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong thời gian qua, đã có nhiều tập thể, cá nhân của ngành Tư pháp được tặng thưởng những danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý. Riêng trong năm 2020, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì cho 01 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho tập thể Sở Tư pháp, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp đã công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 13 cá nhân; công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 08 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 58 cá nhân; tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 46 cá nhân.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu Phòng Tư pháp trình bày báo cáo tham luận và phản ánh, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai một số nhiệm vụ công tác tư pháp. Lãnh đạo Sở và đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt hơn nữa công tác tư pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Nguyễn Minh Thuận đã ghi nhận, biểu dương các kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016-2020; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Ngành, của đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở. Nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đồng chí yêu cầu toàn Ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch chuyên đề trong lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021; đồng thời, cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, ngành Tư pháp cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương để chủ động tham mưu, đề ra biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tư pháp được giao, trong đó, chú trọng những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh trong cả năm 2021 và giai đoạn 2021-2025./.

Tin: Nguyễn Thị Thắm; ảnh: X.L

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120