Cập nhật lúc: 05/02/2021

Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật

Ngày  08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Danh mục văn bản QPPL của UBND tỉnh quy định chi tiết Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi là Luật).

Tại Danh mục kèm theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND, có 02 văn bản của UBND tỉnh được Quốc hội giao ban hành để quy định chi tiết Luật là Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (trong đó có quy định về quy mô công trình cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình; đây là nội dung quy định chi tiết khoản 33 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), văn bản này giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu và Quyết định quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh (đây là nội dung quy định chi tiết nội dung tại khoản 11 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều), văn bản này giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng các dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các vấn đề được giao trong Luật bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo quy định tại Quyết định này. Trường hợp đề nghị điều chỉnh thời điểm trình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải có văn bản đề nghị nêu rõ lý do, biện pháp, thời hạn thực hiện và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Trọng Đức

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120