Cập nhật lúc: 17/06/2022

Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Ngày 16/5/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTP về Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) tham gia tố tụng thành công.

Theo đó, nguyên tắc chung xác định vụ việc TGPL thành công là vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công phải là vụ việc TGPL kết thúc; thực hiện TGPL trong vụ việc mà quan điểm của người thực hiện TGPL khác với quan điểm của một trong các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và được chấp nhận một phần hoặc toàn bộ theo hướng có lợi cho người được TGPL trên cơ sở quy định pháp luật. Về các tiêu chí cụ thể xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, bao gồm:

- Các tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực hình sự gồm 19 tiêu chí, được phân loại theo tư cách của người được trợ giúp pháp lý khi tham gia tố tụng hình sự và các giai đoạn tố tụng như sau: Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc bào chữa cho người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo (07 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị hại (07 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị đơn dân sự trong vụ án hình sự (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm (01 tiêu chí).

- Các tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực dân sự gồm 07 tiêu chí, được phân loại theo tư cách của người được trợ giúp pháp lý trong khi tham gia tố tụng dân sự và các giai đoạn tố tụng như sau: Trong thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án, giúp người được trợ giúp pháp lý được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi hòa giải (01 tiêu chí); Vụ việc được Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo đề nghị của người thực hiện trợ giúp pháp lý mà có lợi cho người được trợ giúp pháp lý (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nguyên đơn (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho bị đơn (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người yêu cầu việc dân sự (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm (01 tiêu chí).

- Các tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công trong lĩnh vực hành chính có 04 tiêu chí, được phân loại theo tư cách của người được trợ giúp pháp lý trong khi tham gia tố tụng hành chính và các giai đoạn tố tụng như sau: Trước khi mở phiên tòa, giúp người được trợ giúp pháp lý được bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khi đối thoại thành và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khởi kiện (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan (01 tiêu chí); Thực hiện trợ giúp pháp lý theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm (01 tiêu chí).

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức thực hiện TGPL trong phạm vi địa phương; tổng hợp và gửi báo cáo vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công của các tổ chức thực hiện TGPL về Cục TGPL.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Thu Hà

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120