Cập nhật lúc: 05/02/2021

“Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tải bản 2018

Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiểu thêm về các quy định của pháp luật và có một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn kết với xây dựng nông thôn mới, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp tái bản có sửa đổi,
bổ sung “Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (sau đây gọi tắt là cấp xã).

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120