Cập nhật lúc: 05/02/2021

Quy định mới về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL (sau đây gọi là Luật năm 2020) có một số quy định mới trong xây dựng, ban hành quy định về thủ tục hành chính trong văn bản QPPL của chính quyền địa phương đó là:

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) chỉ cho phép chính quyền địa phương được ban hành văn bản QPPL quy định về thủ tục hành chính trong trường hợp được Luật giao, thì Luật năm 2020 đã bổ sung, ngoài trường hợp được Luật giao, trường hợp nghị quyết của Quốc hội giao thì chính quyền địa phương cũng được ban hành quy định về thủ tục hành chính trong văn bản QPPL do mình ban hành. Riêng HĐND cấp tỉnh còn được quy định thủ tục hành chính trong văn bản QPPL trong trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngoài ra, Luật năm 2020 đã bổ sung nội dung “được sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL có chứa quy định thủ tục hành chính được ban hành trước ngày 01/7/2016 (trước ngày Luật năm 2015 có hiệu lực) với điều kiện không được làm phát sinh thủ tục hành chính mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu,  điều kiện, tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng”. Trước đây, Luật năm 2015 chỉ quy định “Những quy định về thủ tục hành chính trong văn bản QPPL do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành trước ngày 01/7/2016 thì tiếp tục được áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng thủ tục hành chính mới” và Luật năm 2015 không cho phép sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL quy định về thủ tục hành chính đã ban hành trước ngày 01/7/2016.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, khi Luật năm 2020 có hiệu lực thi hành./.

Hồng An

In Gửi Email
0262.3952.120

0262.3952.120