Cập nhật lúc: 05/01/2023

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đến năm 2023, hoàn thành việc trình Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi); tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án Luật, ngày 14/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 150/NQ-CP ban hành Kế hoạch hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Chính phủ trước ngày 27/11/2022 và gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/12/2022.

Về thời gian cụ thể, trong tháng 11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng nội dung lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lấy ý kiến công khai. Từ tháng 01 - 02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổng hợp và xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Báo cáo tiếp thu, giải trình này trình Chính phủ trước ngày 10/3/2023, gửi Thường trực Ủy ban Kinh tế trước ngày 01/4/2023./.

Chi tiết Nghị quyết tại đây.

Thu Hà

In Gửi Email

Các tin khác

  • Chưa có bài đăng
0262.3952.120

0262.3952.120